Disclaimer, voorwaarden, privacy- en cookiebeleid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Edivorm, het Hippisch Netwerk Team en haar partners niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Hippisch Netwerk Team en haar partners aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de inzenders en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of  Hippisch Netwerk Team en haar partners kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Hippisch Netwerk Team en genoemde partners kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hippisch Netwerk Team garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Hippisch Netwerk Team en haar partners behouden  zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. Hippisch Netwerk Team en haar partners zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Privacy- en cookiebeleid

Sinds mei 2018 is de nieuwe privacyregelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gegaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we jou duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens.

Persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening als Multichannel Publishing organisatie verwerkt Hippisch Netwerk Team en genoemde partners persoonsgegevens. Wij verkrijgen deze gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van abonnementen, inschrijvingen voor evenementen of informatie die wij verzamelen bij jouw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

Wij gebruiken alleen de gegevens die in het belang zijn om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verzorgen of die wij verplicht zijn te registreren.

Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je jouw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum*
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@hippischnetwerkteam.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Gegevens verzamelen
Hippisch Netwerk Team en genoemde partners verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld abonnement op een tijdschrift): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat je van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk jouw belangstelling naar uitgaat);
 • Het aanmaken van een account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar je ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals jouw e-mailadres en (gebruikers)naam;
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die je zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals jouw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) websites: hierbij wordt informatie verwerkt over jouw gebruik van de (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk. Uit die informatie kunnen wij jouw mogelijke interesses afleiden

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan je direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op jou, maar aan de hand waarvan je niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet toe op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Doelen
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst; om jou de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;

 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het jouw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van jou opstellen;
 • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Jouw gegevens kunnen in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten van Cendris). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij jou beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en tijdschriftenaanbod) nog beter op jouw interesses af kunnen stemmen.

Hippisch Netwerk Team en genoemde partners kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen met overige partners en geïnteresseerden.

Alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij jou via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Hippisch Netwerk Team.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder jouw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) jouw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Hippisch Netwerk Team zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Hippisch Netwerk Team verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

In kaart brengen websitebezoek
Hippisch Netwerk Team gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@hippischnetwerkteam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Hippisch Netwerk Team zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Indien je teksten en foto’s bij het Hippisch Netwerk Team en genoemde partners aanlevert voor publicatie op onze website, dan geef je toestemming voor rechtenvrije publicatie van de door jou aangeleverde informatie. Bij aanlevering van teksten geef je Hippisch Netwerk Team toestemming om de teksten aan te passen naar eigen goeddunken.

Hippisch Netwerk Team neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@hippischnetwerkteam.nl.

————————————————–

ALGEMENE VOORWAARDEN / LEVERINGSVOORWAARDEN 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hippisch Netwerk Team/ Edivorm en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden -waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan- van de wederpartij maken geen deel uit van de aanbieding of overeenkomst en binden ons derhalve niet, tenzij wij deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard, in welk geval deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven en bij tegenstrijdigheden prevaleren.

1.3 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

2. AANBOD, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel) eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door de wederpartij en onze aanvaarding van de bestelling. De wederpartij aanvaardt deze algemene voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling. Indien een aanbod door de wederpartij wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 3 dagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door genoemde partners van het Hippisch Netwerk Team, binden ons slechts indien deze door Hippisch Netwerk Team schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor volledige nakoming van de overeenkomst.

2.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat wel aan betalings -als aan overige verplichtingen- voldaan zal worden.

2.7 Wij hebben het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

3. PRIJZEN EN FACTURERING

3.1 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Wij zijn gerechtigd de prijzen jaarlijks of tussentijds te wijzigingen indien externe factoren hier aanleiding toe geven.

3.2 In artikel 3.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

3.3 Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. LEVERING EN LEVERTIJD

4.1 Levering vindt plaats binnen 180 dagen na ontvangst van de bestelling. Werkzaamheden worden binnen 180 dagen na opdracht aangevangen tenzij andere termijnen worden overeengekomen. Indien de wederpartij geen woon- of vestigingsplaats in Nederland heeft, zullen wij zo spoedig mogelijk de goederen leveren c.q. met de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten aanvangen. Overeengekomen termijnen hebben nimmer te gelden als fatale termijnen.

4.2 Een verstrekte opdracht of bestelling kan binnen veertien dagen na bestelling c.q. opdracht kosteloos worden geannuleerd tenzij er reeds een aanvang is genomen met de uit te voeren werkzaamheden. Voor online diensten waarbij direct online toegang wordt verleend is deze bedenktijd van 14 dagen niet van toepassing.

4.3 Indien levering c.q. verrichting niet binnen de in artikel 4.1 bedoelde termijn van dertig dagen kan plaatsvinden, zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven weken na ontvangst van de bestelling, aan de wederpartij de verwachte leverings- c.q. verrichtingsdatum schriftelijk dan wel mondeling meedelen. Gedurende 8 dagen na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring moet schriftelijk geschieden en dient uiterlijk op de achtste dag na die van ontvangst van de in artikel 4.2 bedoelde mededeling door ons te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij de overeenkomst niet meer kan ontbinden wegens te late levering van de goederen c.q. verrichting van de werkzaamheden en/of diensten en evenmin om deze reden schadevergoeding van ons kan vorderen. Vorenstaande geldt niet indien de latere levering te wijten is aan wijzigingen in de bestelling opgegeven door de wederpartij.

5. OVERMACHT

5.1 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend en die de levering van goederen c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van ons vorderen.

5.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de in artikel 4.1 bedoelde termijn van 30 dagen te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. verrichting geldt. Wij zijn verplicht aan de wederpartij onverwijld schriftelijk of mondeling de vertraging alsmede de reden daarvan mee te delen.

5.3 Na ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig schriftelijk ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden verlangd dat hij de goederen c.q. werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Op deze verklaring is artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing.

6. RECLAMES

6.1 De wederpartij dient klachten over de aan hem/haar geleverde goederen c.q. de ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. het uitgevoerde werk is opgeleverd schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ons mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken in/aan de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten vervalt.

6.2 Indien aan de wederpartij andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen zijn geleverd, is de wederpartij gerechtigd deze goederen aan ons retour te zenden. De kosten van een dergelijke retourzending zijn voor onze rekening.

6.3 De wederpartij is verplicht de door hem retour te zenden goederen in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gekomen goederen zijn wij, indien wij de retourzending gegrond achten, uitsluitend gehouden de door de wederpartij bestelde goederen alsnog te leveren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de wederpartij geleden schade. Deze bepaling is niet van toepassing op maatwerk.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN (AANVULLENDE) ZEKERHEID

7.1 Wij behouden ons de eigendom van alle geleverde goederen voor, zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst van leve-ranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten. Vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

7.2 Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de goederen is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de goederen te beschikken.

7.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te doen halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,00 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

7.4 In geval van doorverkoop door de wederpartij van niet of niet volledig betaalde goederen is de wederpartij aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor wordt geleden.

8. BETALING, RENTE EN KOSTEN, ONTBINDING OVEREENKOMST

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Voor online diensten, abonnementen en producten wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. Hiervoor wordt van de wederpartij een SEPA-machtiging verzocht. Op basis van deze machtiging zullen de overeengekomen vergoedingen automatisch door ons worden geïncasseerd. Op het moment dat je akkoord gaat met de eerste betaling van jouw HNT partnerschap, dan geef je akkoord voor automatische incasso. Jouw HNT partnerschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

8.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ons te verrekenen met een vordering van de wederpartij op ons uit welken hoofde dan ook.

8.4 Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de wederpartij te verlangen.

8.5 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd. Indien een machtiging voor automatisch incasso is afgegeven en de automatische incasso door toedoen van de wederpartij niet kan worden uitgevoerd, wordt dit als een overschrijding van de betalingstermijn beschouwd.

8.6 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de wederpartij rustende verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd, aan de wederpartij de gerechtelijke kosten en buitenrechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen, indien deze dit bedrag te boven mochten gaan.

8.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde zijn wij bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de koper rustende verplichting gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de wederpartij te verhalen.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

9.1 Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door ons geleverde goederen of verrichte werkzaamheden en/of diensten aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen dan wel het gevolg zijn van verkeerde levering, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

9.2 Indien onze verzekering om enige reden geen dekking biedt, dan wel de schade geheel of ten dele niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derden geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door ons geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

9.4 De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aan ons aangeleverde materialen, content en informatie die door ons wordt gebruikt om de verkregen opdracht uit te voeren. De wederpartij staat er voor in dat met gebruik van de aangeleverde materialen, content en informatie geen rechten van derden worden geschonden en geen regels of relevante normen worden overschreden. De door ons opgeleverde content dient altijd te worden goedgekeurd door de wederpartij voordat deze content extern wordt gepubliceerd. De wederpartij is eindverantwoordelijke voor de publicatie.

9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derde geleden schade, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de wederpartij of enige derde van door ons geleverde goederen en/of diensten.

9.6 De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met onze levering van goederen en/of diensten.

10. VOORBEHOUD VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepassing van artikel 8 Auteurswet wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of in de wet nadrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is verboden. Een aan de wederpartij toekomend recht of gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich tot normaal gebruik van het geleverde of ter beschikking gestelde. Het gebruiksrecht beperkt zich voorts tot het in de overeenkomst genoemde doel, medium, aantallen of tijdsduur, of enige andere wijze van beperking van de omvang.

10.3 De wederpartij vrijwaart ons voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden geleverde materialen. Wij staan er niet voor in dat gebruikte materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten of dat derden gerechtigden hebben ingestemd met het voorgenomen gebruik.

10.4 Wij zijn gerechtigd op ieder moment het gebruiksrecht om voor ons moverende redenen in te trekken nadat hiertoe door ons aan de wederpartij schriftelijk mededeling is gedaan van het voornemen tot intrekking van het gebruiksrecht.

11. PRIVACY & AVG

11.1 Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze producten en diensten of als hier uitdrukkelijke toestemming voor is verleend door de betrokkene. Wij zullen de persoonsgegevens niet aan andere personen of partijen verstrekken tenzij dit verwerkers zijn waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten en deze verwerking past binnen het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

11.2 We verwerken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden anders dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. De persoonsgegevens zullen afdoende worden beveiligd en worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Op verzoek van betrokkene zullen wij inzage geven in zijn/haar persoonsgegevens die door ons verwerkt zijn. Verzoeken van betrokkene tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens zullen wij op correcte wijze uitvoeren.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

12.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980; TRB 1981, 184; 1986, 61).

12.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is wegens strijd met de wet, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

12.3 Terzake van uitleg van internationale handelstermen zijn “incoterms” zoals samengesteld door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) van toepassing.

12.4 De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

12.5 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

13. BIJZONDERE BEPALINGEN / TOEPASSELIJKHEID

1.1 De algemene bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op de in deze bijzondere bepalingen geregelde aangelegenheden, voor zover hiervan in de bijzondere bepalingen niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1.2 Abonnementen worden bij uitsluiting aangegaan met Hippisch Netwerk Team, die de uitvoering van de abonnementen met instemming van de abonnee uitbesteedt aan de toepasselijke groepsvennootschap, die de titel beheert.

2.4 Abonnementen dienen uiterlijk een maand vóór het einde van het lopende abonnementsjaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor een termijn van twaalf maanden.

14. ADVERTENTIEPLAATSINGEN EN ADVERTORIALS

14.1 Opties op (specifieke) advertentieruimte, waaronder advertorials zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aan de wederpartij is meegedeeld, dat er advertentieruimte is gereserveerd en vervallen van rechtswege op de door ons aangegeven vervaldatum, indien de wederpartij de optie voordien niet heeft ingeroepen. Indien niet expliciet een vervaldatum is aangegeven, vervalt de optie op de vijftiende dag voorafgaand aan de desbetreffende uiterste aanleverdatum.

14.2 Indien wij proeven voor een advertentie of advertorial aan de wederpartij toezenden, zal deze dit per omgaande op fouten en gebreken onderzoeken en ons daarover informeren. Indien de wederpartij niet binnen drie dagen of zoveel korter als door ons daarbij is aangegeven, reageert, wordt het geacht te zijn goedgekeurd.

14.3 De wederpartij staat ervoor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en geen schade kan toebrengen aan ons op straffe van aansprakelijkheid voor alle directe en indirecte schade die daardoor ontstaat.

14.4 De inhoud van het aan ons aangeboden advertentiemateriaal blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de wederpartij en mag geen uitingen bevatten in strijd met wet- en regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met het imago van de uitgave of ons. De wederpartij vrijwaart ons zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door ons geleden of te lijden schade, waaronder begrepen de door ons daadwerkelijk gemaakte juridische kosten.

14.5 Wij hebben het recht om een advertentie(opdracht), waaronder mede begrepen wordt advertorials, te weigeren zonder verplicht te zijn tot opgave van redenen of op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de wederpartij, ook in geval van verlening van een optie.

14.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden van aangeleverd advertentiemateriaal. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke instructie vooraf geeft de wederpartij ons het recht om het advertentiemateriaal na plaatsing te vernietigen of te wissen.

14.7 Aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats binnen een uitgave kunnen door ons slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en kan leiden tot een meerprijs.

6.9 Hoewel wij ons best doen het aangeleverde advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in een uitgave kunnen wij geen exacte reproductie garanderen en kunnen druk- en kleurafwijkingen optreden.

14.8 Wij behouden ons het recht voor om inhoud, vorm en formaat van advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder zulks de wederpartij recht geeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die advertentie gemoeide prijs.

14.9 Bij de plaatsing van een advertorial wordt te allen tijde de vermelding “Advertorial” of woorden van gelijke strekking geplaatst.

14.20 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verlenen wij de wederpartij geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de advertentie aangeboden producten of diensten en zijn wij vrij om naar eigen inzicht advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in dezelfde uitgave te plaatsen.

14.21 De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor afdracht van eventuele licentiegelden aan rechthebbenden, dan wel hun vertegenwoordigers, zoals BUMA/STEMRA.

14.22 Door ons (mede) geproduceerde advertenties en advertorials blijven ons eigendom en het is de wederpartij niet toegestaan om deze zonder onze voorafgaande toestemming te gebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

Webshop Hippisch Netwerk Team:
Mocht er onverwachts een product niet op voorraad zijn, dan nemen wij contact met jou op. Bestellingen worden uitsluitend verzonden na ontvangst van jouw betaling.

Verzendkosten binnen Nederland: € 9,95
Voor alle overige landen buiten Nederland gelden de recente verzendkosten voor dat moment.

Ruilen/retourneren van onbedrukte standaard producten (geen diensten en geen custom made producten) kan binnen 14 dagen met de kopie van jouw factuur en ingevulde retourbon. Je wordt verzocht tevoren melding te maken van een retour via contact@hippischnetwerkteam.nl –> De volgende gegevens zijn daarbij van belang: klantnummer, jouw naam + adres, factuurnummer en indien bekend, de track & trace code van de terugzending. Het artikel dient schoon, ongebruikt, in goede staat te zijn en voorzien van de originele labels en/of verpakking.

De teruggestuurde artikelen kunnen geruild worden (na het voldoen van de extra verzendkosten) of het bedrag exclusief de verzendkosten wordt teruggestort op een door jou aangegeven rekening. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Er zijn artikelen die Hippisch Netwerk Team levert waarbij het retourneren niet van toepassing is. Dit betreft de volgende producten:
– Producten welke op speciaal klantverzoek zijn besteld en/of gemaakt zoals geborduurde artikelen, teampolo’s etc.
– Klantspecifieke bestellingen, zoals bedrijfskleding en teamkleding.
Deze uitzonderingsartikelen worden door Edivorm geweigerd voor retour. Dit houdt in dat er van terugbetaling of omruilen geen sprake is. Tip: voor het bestellen van bedrijfskleding kunt u tevoren bij Edivorm op locatie diverse zichtmodellen passen, zo weet u altijd of de maten en de materialen naar wens zijn.

Retouradres:
Edivorm
De Steeg 9A
8191 LD Wapenveld
The Netherlands

Op de verkochte artikelen en diensten zijn uitsluitend de prijzen van toepassing zoals op het moment van aankoop vermeld in de webwinkel. In de webwinkel vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Indien artikelen beschadigd bij jou aankomen, dient je hier binnen 24 uur melding van te maken. via email aan info@edivorm.nl – Het artikel kan aan ons worden geretourneerd via de eerder omschreven procedure. Indien op voorraad, ontvang je een vervangend artikel. Indien het vervangende artikel niet op voorraad is, wordt door Edivorm contact met jou opgenomen voor een passende oplossing.

Bij gebruik van een ontvangen actiecode, binnen de geldende termijn, ontvangt je een korting op het aankoopbedrag van de artikelen. Deze korting wordt verrekend in uw winkelmandje.De actiecode-korting is NIET van toepassing op: borduurartikelen, kortingsartikelen, outlet artikelen, klantspecifieke bestellingen of verzendkosten.

Betreft tickets, door jou bestelde tickets voor evenementen / bijeenkomsten: er vindt geen restitutie plaats van de tickets / entreebewijzen. Deelname aan de bijeenkomst/events: alle risico is voor jouw rekening. Betreden van het terrein tijdens bijeenkomsten / evenementen georganiseerd door Edivorm / Hippisch Netwerk Team is op eigen risico. Hiermee ga je akkoord dat er foto’s gemaakt worden van jou tijdens onze evenementen/ bijeenkomsten. Tevens ga je akkoord dat wij de foto’s van jou online- en offline mogen publiceren.

Op alle door Hippisch Netwerk Team / Edivorm gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is het Nederlandse recht van toepassing: Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor een correcte afhandeling van een bestelling. Persoonlijke gegevens worden wel in het klantenbestand van Hippisch Netwerk Team opgeslagen, maar worden niet verhandeld. Het mailadres kan worden gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Je kunt je hiervoor afmelden. Edivorm is op geen enkele wijze aansprakelijk voor spel- of typfouten op deze site. Alle rechten onder voorbehoud.

KvK nummer: 63330970
BTW nummer: NL001384076B32
Algemene voorwaarden 1.6C

0